Статут закладу освіти


                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішенням Канівської

                                                                  районної ради

від 17.05.2013  № 22-9/VI

                                                                           _______ М.А.Бала

 

 

                                              СТАТУТ

 

КОНОНЧАНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ»

КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Погоджено

Начальником відділу освіти

Канівської райдержадміністрації

_____________  Н.В.Чуприна

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конончанський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Канівської районної ради Черкаської області (далі - НВК)  являється правонаступником Конончанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, знаходиться у комунальній власності Канівської районної ради.

1.2. Юридична адреса Конончанського НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»:

19034 Черкаська область, Канівський район, с. Кононча, вул. Садова, буд. 145, тел. 95-7-21.

1.3.Конончанський НВК «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»   є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником НВК є: Канівська районна рада.

1.5. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, базової середньої освіти, загальної середньої освіти задоволення потреб громадян у вихованні, навчанні, догляді та оздоровленні дітей дошкільного та шкільного віку, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6. НВК складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, впроваджено профілі навчання в старшій школі.

1.7. Діяльність НВК направлена на :

- реалізацію основних завдань дошкільної освіти, загальної середньої освіти;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання громадянина України;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів та дітей дошкільного віку поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- реалізація права дітей на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- виховання високих моральних якостей, підготовка вихованців до життя в нових соціально-економічних умовах;

- підготовка вихованців до активної трудової діяльності, забезпечення належного трудового виховання.

1.8. НВК в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.9. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України,                                                                                                                                                                                                                           власним статутом.

1.10. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної та загальної середньої освіти;

- забезпечення державного рівня дошкільної та загальної середньої освіти;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.11. У НВК визначена українська мова навчання та виховання.

1.12. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, даним статутом.

НВК має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з відділом освіти;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, в рамках МАН, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

1.13. У НВК створюються та функціонують  методичні об’єднання класних керівників, вчителів природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклів, вчителів початкових класів та вихователів  дошкільної групи, творчі групи.

1.14. Медичне обслуговування учнів та дітей дошкільного віку (далі - дошкільнята) забезпечуються засновником і здійснюються центральною районною лікарнею м. Канева.

1.15. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО -ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план НВК погоджується радою закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Зарахування учнів до НВК здійснюється на безконкурсній основі за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), особової справи учня з попереднього місця навчання.

Учень може перейти протягом року до іншого навчального закладу. Переведення здійснюється за заявою батьків, особова справа видається при наявності довідки про місце майбутнього навчання.

2.5. Різновікові дошкільні групи НВК розраховані до 16 дітей, віком від 3 до 6 років.

Діти зараховуються у дошкільну групу на основі заяви батьків, свідоцтва про народження, довідки про стан здоров’я, медичної довідки про епідеміологічне оточення.

Відрахування дітей з дошкільної групи може здійснюватись за бажанням батьків, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини.

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються НВК в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1 – 4 класах проведенням навчальних екскурсій 31 травня, у 5- 8 класах проведенням навчальної практики, 9 класах – проведенням державної підсумкової атестації.

Навчальний рік поділяється на ІІ семестри з проведенням осінніх, зимових, весняних канікул, відповідно до документів Міністерства освіти і науки України.

2.7. Навчальний рік у дошкільній групі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

2.8. Відволікання учнів, дошкільнят від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Тривалість уроків у НВК становить: у 1-х класах -35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації та районної державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.10. НВК працює за 5-денним робочим тижнем.

2.11. Щоденний графік роботи дошкільної групи:

початок о 7-30;

закінчення роботи о 15-30.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, графіком занять, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом НВК і затверджується директором.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Учням першого класу домашні завдання не задаються.

2.14. У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтва, атестати) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.16.Порядок переведення і випуск учнів НВК визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом

Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 № 845 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.10.2008   № 974/15665.

2.17. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 394 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008  № 151/14842.

2.19. Учням, які закінчили певний ступень НВК видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи — табель успішності;

- по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення:

- усна подяка;

- подяка із занесенням в особисту справу;

- письмова подяка батькам;

- нагородження похвальним листом;

- вручення свідоцтва з відзнакою.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу НВК є:

- діти дошкільного віку;

- учні;

- адміністрація НВК;

- педагогічні працівники;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, дошкільнят, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, Правилами внутрішкільного трудового розпорядку, посадовими інструкціями та цим статутом.

3.3. Учні, дошкільнята мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування НВК;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь та гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці, здоровий спосіб життя;

- мають право на вибір предмету для здачі державної підсумкової атестації (в межах передбачених Положенням про державну підсумкову атестацію учнів).

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил поведінки учнів, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

У НВК прийнята загальнообов’язкова шкільна форма, відповідно до ступенів навчання та рішення батьківських комітетів, учні, які не мають загальноприйнятої шкільної форми повинні бути одягненні скромно та охайно.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. На посаду вихователя дошкільного закладу приймаються особи, які мають відповідну педагогічну освіту, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини;

- виконувати накази та розпорядження керівництва НВК;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових держа­вних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру та злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У НВК обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування НВК;

- звертатись до органів управління освітою, директора НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних державних, судових органах;

- своєчасно повідомляти НВК про можливість відсутності або хвороби дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату за харчування дітей в НВК.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися статуту НВК;

- виконувати накази та розпорядження директора НВК, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютю

 

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1. Управління НВК здійснюється - відділом освіти Канівської райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво НВК здійснює директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор НВК та його заступник призначаються і звільняються з посади відповідно до законодавства.

Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування НВК  є Загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Учасниками зборів є:

- працівники НВК;

- члени учнівського самоврядування;

- батьки або особи, які їх замінюють, представники громадськості.

Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів учасників зборів.

Право скликати збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК.

Загальні збори:

- приймають Статут НВК зміни і доповнення до нього;

- обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної діяльності НВК;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників НВК.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

- розширення колегіальних форм управління НВК;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в НВК;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- сприяння у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення НВК.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, представників учнівського самоврядування, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами НВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за довільним планом, що затверджується зборами членів ради.

Кількість засідань має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту НВК доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

4.3.5. Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступник.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада НВК:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

 - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту НВК;

- затверджує режим роботи НВК;

- сприяє формуванню мережі класів НВК;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та господарської діяльності;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями та дошкільнятами;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- виносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти райдержадміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.

4.4. При НВК створюється і діє піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є:

- забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян;

- залучення широкої громадськості до вирішення проблем зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, бази НВК;

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази НВК;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7-10 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора НВК.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

 - гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань не менш ніж двічі на рік. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу НВК. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВК, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, бази НВК;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, бази НВК;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників та учнів;

4.6. Директор НВК:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної і загальної середньої освіти визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників НВК;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти Канівської райдержадміністрації.

4.7.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства директором НВК і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний   орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- навчально-виховного процесу в дошкільній групі та приймає відповідні рішення;

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального заохочення учнів та працівників НВК;

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У НВК можуть створюватись учнівські організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

5.2. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. База НВК складається із: навчальних кабінетів, ігрової кімнати та спальні для дошкільників, комбінованої майстерні, бібліотеки, комп'ютерного кабінету, їдальні, методичного кабінету, спортивного майданчика, тощо.

5.4. Відповідно до рішення виконавчого комітету Конончанської сільської ради НВК має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису НВК є:

- кошти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У НВК створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються відділом освіти райдержадміністрації за погодженням з директором НВК.

6.4. НВК має право:

- на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;

- фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК

 

8.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України,  відділ освіти райдержадміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відділом освіти райдержадміністрації відповідно до законодавства.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає Канівська районна рада за згодою територіальної громади.

9.2. У випадку реорганізації права та зобов'язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства, або визначених навчальних закладів.

 

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. НВК в своїй діяльності дотримується Законів України та інших нормативно-правових актів, які охоплюють сферу його діяльності.

10.2. НВК має право на власні стандарти, які не суперечать чинному законодавству, має право на власний церемоніал, (традиції) та символіку.

10.3. Поряд із статутом НВК окремими документами, що не суперечать йому діють: Правила внутрішнього розпорядку, положення про педагогічну раду, положення про раду НВК, положення про піклувальну раду.

10.4. Спірні питання між адміністрацією НВК, учнями та їх батьками розглядає відділ освіти райдержадміністрації.

        

 

 

 

Comments